Homepage.html สำหรับหน้า Home Page
Forums.html สำหรับหน้าแรกของ Forums
Classified.html สำหรับหน้าแรกของ Forums Classified Ads
Classified-detail.html สำหรับหน้าแสดงรายการกระทู้นั้นๆ
Directory.html สำหรับหน้าแรกของ Directory